กลุ่มส่งเสริมศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี ดูงานชมรมคนรักศรีราชา

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 คุณสิริพงศ์ สมมั่น ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม จังหวัดชลบุรี และนักศึกษาฝึกงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ ๓ มหาวิทยาลัยบูรพานัดพบเพื่อตรวจสอบแอกพระโคของท่านเจ้าคุณเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี ที่ชมรมคนรักศรีราชาเก็บรักษาไว้ ก่อนรายงานไปยังกรมศิลปากร เขตพื้นที่ ๕ จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อขอตรวจสอบอนุมัติ ดำเนินการส่งคืนกลับกรมศิลปากรเป็นสมบัติของแผ่นดินสืบไปแอกพระโคนี้สันนิษฐานว่าเคยใช้ในพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญเมื่อครั้งที่ท่านเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี ดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการ (พ.ศ.๒๔๓๕-๒๔๔๑) ทางชมรมฯ ได้รับมอบมาจาก ท่านพระครูสุนทรกิตติสาร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีมหาราชา ผู้เก็บรักษาโบราณวัตถุนี้มาก่อน หลังจากวางจัดแสดงนิทรรศการในปี ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา ทางชมรมฯ มีความประสงค์จะดำเนินการส่งคืนกรมศิลปากรเพื่ออนุรักษ์เก็บรักษาต่อไป พร้อมทั้งจะเสนอความคืบหน้าในการส่งคืนกรมฯ ต่อไป
ตามลำดับในโอกาสนี้ คุณสมวุฒิ สุนทรวิจิตร ประธานชมรมคนรักศรีราชาต้อนรับคณะ พาเยี่ยมชมนิทรรศการหมุนเวียน ประชาสัมพันธ์งานกิจกรรมของชมรมฯ และสนทนาถึงความเป็นไปได้ในการสนับสนุนส่งเสริมงานด้านวัฒนธรรมของจังหวัดร่วมกันในโอกาสต่อไป

Visitors: 65,436