โรงเรียนศรีราชา (ช.บ.๑๒)

โรงเรียนศรีราชา (ช.บ.๑๒)

         โรงเรียนศรีราชา (ช.บ.๑๒)  เป็นโรงเรียนมัธยมประจำอำเภอ  ก่อตั้งเมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๔๙๔   โดยอาศัยอาคารเรียนของโรงเรียนบ้านศรีราชา (ศรีราชาชนประสิทธิ์ ชาวบ้านเรียกตะกาด)  เปิดทำการสอนชั่วคราวเป็นเวลา ๓ ปี (๒๔๙๔-๒๔๙๗)  ช่วงเริ่มเปิดมีห้องเรียนเพียง ๒ ห้องคือ ม.๑-ม.๒   มีครู ๓ คน คือ ครูพัลลภ ทองประเสริฐ เป็นครูใหญ่คนแรก  ครูสุนทร ประณีตโยธิน ครูจุไร ทิมกระจ่าง ใช้อักษรย่อ ช.บ.๑๒  

         ในปี พ.ศ. ๒๔๙๗  ทางกรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง นายชัยวัฒน์ วรรณรัตน์ มาเป็นครูใหญ่ และ ได้จัดสรรเงินงบประมาณสร้าง อาคารแบบไม้ ๒ ชั้น ๕ ห้องเรียน ส้วม ๑ หลังและโรงอาหาร ๑ หลัง ในที่ดินราชพัสดุของกระทรวงมหาดไทย มีเนื้อที่ ๑๕ ไร่ (ที่ตั้งในปัจจุบัน)   เมื่ออาคารสร้างแล้วเสร็จ ในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๔๙๘   เวลาประมาณบ่ายโมงเศษ  ครูและนักเรียนก็ได้ช่วยกัน ขนย้ายข้าวของเดินลัดตะกาด  โดยมีครูใหญ่เดินนำ และนักเรียนแบกโต๊ะเก้าอี้เดินตาม  มายังอาคาเรียนหลังแรก   จึงถือเอา วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน เป็นวันเกิดของโรงเรียน  ในปี ๒๔๙๘ ขยายชั้นเรียนเพิ่มขึ้นถึงชั้น ม.๖  (เทียบเท่า มศ.๓ ในยุคต่อมา)

         สมัยแรกนั้นโรงเรียนมีอาคารเรียนหลังเดียว หน้าโรงเรียนเป็นป่าหญ้าคา ด้านหลังเป็นป่าละเมาะและตะกาด  ชุมชนก็ยังไม่รู้จักโรงเรียนศรีราชามากนัก นักเรียนและครู รุ่นบุกเบิก  จึงจัดประชาสัมพันธ์โรงเรียนให้เป็นที่รู้จักและหาทุนสร้างอาคารหลังที่ ๒  โดย เปิดวิก เล่นละครเรื่อง “กตัญญูประกาศิต” โดยมี กิ่งดาว ดารณี (ด.ญ.ศรีวรรณ์ เวทวิสุทธิ์) เป็นนางเอก และพระเอกคือเลี่ยงชุน  ซึ่งเป็นนักเรียนรุ่นแรกๆ มาเป็นผู้แสดง  ในยุคนั้นละครเรื่องนี้โด่งดังมาก แสดงที่รมณียสถานโรงหนังแห่งเดียวของศรีราชา

         พ.ศ.๒๕๑๐ กรมสามัญศึกษาคัดเลือกให้อยู่ในโครงการโรงเรียนมัธยมแบบประสมแบบที่ ๒  (ค.ม.ส.๒)  คือมีการเรียนการสอนแบบกึ่งอาชีพด้วย และมีการฝึกงาน (การเกษตร , คหกรรมศาสตร์ , อุตสาหกรรมศาสตร์)

         งานประเพณีของโรงเรียนศรีราชา  จัดทุกวันที่ ๑๒ พ.ย. เป็นงานใหญ่ทุกปี ในสมัยนั้นชาวบ้าน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า จะนำอาหารมาทำบุญเลี้ยงเพล ส่วนภาคค่ำก็จะมีพิธีแจกประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่จบไปแต่ละปี ศิษย์เก่าจะมารับกันพร้อมหน้าพร้อมตา  มีการแสดงบนเวทีอย่างอลังการ บางปีแสดงกลางแจ้งการเห่เรือ จำลองเรือสุพรรณหงษ์อย่างสวยงามกลางสนาม  บางปีจัดเป็นงานบอลมีวงสุนทราภรณ์มาแสดง  เรียกว่างานประเพณีของโรงเรียนศรีราชา มีชื่อเสียงมากในสมัยนั้นสืบทอดถึงวันนี้

         โรงเรียนศรีราชาพัฒนามากขึ้นในทุกๆด้าน  โดยในปีพ.ศ. ๒๕๑๘ เปิดทำการสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.ศ.๔ มศ.๕ เพิ่มขึ้น และมีการสร้างอาคารเรียนเพิ่มมากขึ้นในทุกๆปี เพื่อรองรับกับจำนวนนักเรียนทั้งในเขตศรีราชาและใกล้เคียง

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • พ.ศ.๒๕๑๓  ทางโรงเรียนเริ่มใช้อักษรย่อ  ศ.ร.ช. แทน ช.บ.๑๒ โดยให้นักเรียนชั้น ม.ศ.๑ ทุกคนปักที่หน้าอกว่า ศ.ร.ช. ส่วนนักเรียนชั้น ม.ศ.๒ และ ๓ ไม่บังคับ
  • ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ชั้น ม.๑-ม.๖  ผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพสร้างชื่อเสียงให้โรงเรียนและประเทศชาติ มาโดยตลอด
Visitors: 63,758