โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม

       ทางวัดราษฎร์นิยมธรรม  โดยพระสมุห์นิด ใจใหญ่ เจ้าอาวาส ร่วมกับชุมชน และ ศึกษาธิการอำเภอ   ก่อตั้งโรงเรียนขึ้นเมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๑  มีนายเจริญ อำไพ เป็นครูใหญ่คนแรก    เริ่มต้นเปิดสอนในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  เพียงห้องเดียว มีนักเรียนประมาณ ๓๐ คน  โดยอาศัยศาลาการเปรียญวัดราษฎร์นิยมธรรมเป็นสถานที่เรียนในช่วงแรก

       ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๐๒  เทศบาลตำบลศรีราชา และวัดราษฎร์นิยมธรรมได้ร่วมกันก่อสร้างอาคารเรียนหลังแรก  ขนาด ๕ ห้องเรียน มีมุขหน้าขึ้น ๑ หลัง ในที่ดินของวัดด้านทิศตะวันออก  สร้างแล้วเสร็จ ในปี พ.ศ. ๒๕๐๓ 

       ในสมัยหลวงพ่อโพธิ์ ฐานุตตโม หรือ พระครูสาธิตธรรมนาท  ซึ่งเป็นเจ้าอาวาส  ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๗  ได้ให้ความอุปการะทางโรงเรียนเป็นอย่างดียิ่งมาโดยตลอด  ไม่ว่าจะเป็น ที่ดินของวัด รวมกว่า ๗ ไร่ ที่ให้ทางโรงเรียนขยายต่อ   สนับสนุนด้านอุปกรณ์การเรียนการสอน อาคารสถานที่ และทุนการศึกษาของนักเรียน จนแม้หลวงพ่อโพธิ์จะมรณภาพ (๒๕ ตุลาคม ๒๕๔๙) ไปแล้ว  ทางโรงเรียนก็ยังได้รับการอุปการะจากทางวัดมาโดยตลอด โดยมี พระครูสาธิตกิตติญาณ สืบทอดปณิธานต่อมา

       ส่วนในด้านวิชาการก็มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องในทุกด้าน โดยเฉพาะในช่วงที่ ผอ.ประเมิน สาโรจน์  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน  ได้รับรางวัลโรงเรียนประถมศึกษาดีเด่นระดับประเทศ ๓ ปี ซ้อน ปี (พ.ศ. ๒๕๓๐-๒๕๓๒) และเป็นโรงเรียนรัฐบาล โรงเรียนแรกๆ ที่จัดทำหลักสูตรสอนคอมพิวเตอร์ และยังเป็นโรงเรียนแรก ที่จัดโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน เป็นต้นแบบของโรงเรียนอื่นๆ มาจนถึงทุกวันนี้   ทางด้านศิลปะและดนตรี ก็โดดเด่นเช่นกัน  ในสมัยนั้นมี อาจารย์จุมภฎ ม่วงกลิ้ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ผู้ประดิษฐ์แบมบูลิน (ไวโอลินไม้ไผ่) ดูแลตั้งวงดนตรีของโรงเรียนมีชื่อเสียงมากในศรีราชา

       ในปี พ.ศ. ๒๕๔๑ โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรมขยายโอกาส เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ม.๑-ม.๓  และ ปี ๒๕๕๑ เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.๔-ม.๖ เพิ่มเติม 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

  •       วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๖  โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม  เดิมสังกัดกรมสามัญศึกษา ได้โอนเข้าสังกัดเทศบาลตำบลศรีราชาตามมติคณะรัฐมนตรี ใช้ชื่อว่า  “โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม”  ตั้งแต่บัดนั้นมา  
  •       วัดกับโรงเรียนจัดงานมอบทุนการศึกษา “วันหลวงพ่อโพธิ์” ทุกวันที่ ๘ มิถุนายน ของทุกปี มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๘-ปัจจุบัน
  •       ผอ.ประเมิน สาโรจน์  เข้าสอน พ.ศ.๒๕๑๐ ตั้งแต่เป็นครูจัตวาจนเป็น ผอ.และเกษียณในปี ๒๕๔๙
  •       ณ ปัจจุบัน ทางโรงเรียนยังส่งเสริมพัฒนาทางด้านภาษา เป็นโรงเรียนแรกที่เปิดสอนภาษาญี่ปุ่นตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล เพื่อรองรับการเป็นเมืองลิตเติ้ลโอซาก้า ของศรีราชา  และยังสอนภาษาจีน ภาษาเกาหลี ในระดับประถมศึกษา-มัธยมปลาย อีกด้วย
Visitors: 66,540