โรงเรียนบ้านศรีราชา (ศรีราชาชนประสิทธิ์)

โรงเรียนบ้านศรีราชา (ศรีราชาชนประสิทธิ์)

     โรงเรียนบ้านศรีราชา เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อ ๑ กันยายน ๒๔๖๕ โดยใช้ศาลาการเปรียญวัดศรีมหาราชาเป็นที่เรียนชั่วคราว จนถึงปลายปี พ.ศ. ๒๔๗๕   มีนายเจริญ อำไพ เป็นครูใหญ่   นับเป็นโรงเรียนประชาบาลแห่งแรกของอำเภอศรีราชา 

     ในปี พ.ศ. ๒๔๗๔ ขุนจักกะพากพาณิชกิจ บริจาคที่ดิน ๑๑ ไร่ ๗๕  ตารางวา บริเวณทุ่งตะกาด ให้ทางโรงเรียน  โดยมีขุนไตรกิตติยานุกูล นายอำเภอศรีราชาและ นายสนิท อนันตสมบูรณ์ ธรรมการอำเภอในสมัยนั้น  ร่วมกันจัดหารายได้เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนถาวรขึ้นมา  มีหลายฝ่ายเข้ามาช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็น คณะครูได้อุทิศเงินค่าสอน เพื่อเป็นกองทุนก่อสร้างอาคารเรียน   คณะละครสุภาพสตรีศรีราชา ได้จัดละครการกุศลแสดงหาทุนก่อสร้างอาคารเรียน  รวมกับเงินภาษีการศึกษาและกระทรวงธรรมการสมทบทุน  เป็นเงินทั้งสิ้น  ๗,๐๓๗.๗๕ บาท   และจากความร่วมมือร่วมใจของหลายฝ่าย อาคารเรียนหลังแรกนี้ จึงใช้ชื่อว่า "โรงเรียนบ้านศรีราชา (ศรีราชาชนประสิทธิ์)   หมายถึง  ประชาชนชาวศรีราชาได้ร่วมใจกันสร้างขึ้น   ส่วนชาวบ้านเรียก โรงเรียน "ตะกาด"  เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๗   จุดเด่นของอาคารหลังนี้ คือมีบันไดที่ชันมาก

     เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๐๖ โรงเรียนได้โอนจากกระทรวงศึกษาธิการมาอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล  จึงเพิ่มคำว่าเทศบาลเข้าไป เป็น "โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีราชา (ศรีราชาชนประสิทธิ์)" 

     ในปี พ.ศ. ๒๕๓๒  สมัย ผอ.อดิศร จันทร์เทียน โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีราชา ได้รับคัดเลือกจากโรงเรียนทั่วประเทศให้เป็น ๑ ใน ๙ โรงเรียนนำร่องขยายโอกาส เปิดสอนในระดับ ม.๑-ม.๓  และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งทางด้านวิชาการ เสริมเรื่องการฝึกอาชีพ รวมไปถึงด้านกีฬาที่โดดเด่นมาก มี อ.เอนก อัตตนาต นักกีฬาทีมชาติเป็นผู้ฝึกสอน 

     ส่วนกิจกรรมต่างๆกับชุมชน โรงเรียนก็มีบทบาทสำคัญ เช่น ร่วมกับสถานีวิจัยประมงศรีราชา และเทศบาลเมืองศรีราชานำครูและนักเรียนฝึกปฏิบัติการเพาะเลี้ยงหอยแมลงภู่แบบแขวนอวนและแปรรูปหอยแมลงภู่ โดยมีแปลงเพาะเลี้ยงหลังกองกำกับการ ๒ ตำรวจน้ำศรีราชา ต่อมามีประชาชนหลายรายเข้าร่วมกับโครงการนี้

    นอกจากนี้ยังได้ริเริ่มจัดการแข่งขันประกวดวาดภาพระบายสีระดับภาคตะวันออก โดยได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลเมืองศรีราชา และร้านภีก ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็นต้นมา และยังได้ร่วมก่อตั้ง ชมรมดนตรีไทยอำเภอศรีราชา เพื่อเผยแพร่การเรียนการสอนดนตรีไทย ให้แก่นักเรียนและประชาชน และนำดนตรีไทยไปร่วมในกิจกรรมชุมชนตลอดมา

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • โรงเรียนบ้านศรีราชา ยังใช้เป็นที่เรียนชั่วคราวของโรงเรียนต่างๆ ในยุคเริ่มต้นเช่น โรงเรียนศรีราชา(ช.บ.๑๒)ปี พ.ศ. ๒๔๙๔-๒๔๙๗  และ วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา ในปี พ.ศ.๒๕๕๑
  • ในปี พ.ศ. ๒๕๔๔    ผู้บริหารเทศบาลเมืองศรีราชา  สมัยนายกฉัตรชัย  ทิมกระจ่าง ได้มีนโยบายให้โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีราชา  กับโรงเรียนเทศบาลวัดศรีมหาราชา  ซึ่งอยู่บริเวณติดกัน ยุบรวมกันเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่   เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา”   เปิดทำการสอนตั้งแต่  ชั้นอนุบาล  -  มัธยมศึกษาตอนต้น   
Visitors: 66,554