บริษัทศรีมหาราชา พ.ศ.๒๔๙๐

บริษัทศรีมหาราชา  พ.ศ.๒๔๙๐

    ในปี พ.ศ. ๒๔๙๐ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เห็นว่าบริษัท ศรีราชาทุน จำกัด  เจริญก้าวหน้าต่อไปได้ จึงซื้อกิจการมาดำเนินการเอง ในราคา ๒,๗๗๐,๐๐๐ บาท   และตั้งชื่อใหม่เป็น บริษัท ศรีมหาราชา จำกัด  เมื่อวันที่ ๑๗  มกราคม  พ.ศ. ๒๔๙๐  ประกอบการค้าไม้แปรรูป ตั้งอยู่เลขที่ ๓๙ ถนนเจิมจอมพล อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

    ในช่วงที่สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เข้ามาดำเนินกิจการ ได้ลงทุนปรับปรุงเครื่องจักรใหม่ ให้สามารถผลิตไม้ได้มากขึ้น  ถึงเดือนละ ๑,๕๐๐-๒,๐๐๐ ตัน    และเมื่อวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๐๑  ได้เริ่มเปิดบริษัทไม้อัดศรีราชาจำกัด ขึ้นอีกบริษัทหนึ่ง ในบริเวณติดต่อกัน  ผลิตไม้อัดเชฟวิ่งบอร์ด  ฟินิชชิ่งไลน์ (ทีโกบอร์ด) และโรงงานบอร์ดต่างๆ ในพื้นที่เพิ่มขึ้น  มีเจ้าหน้าที่คนงานรวมทั้งหมด ๑,๕๐๐ คน   รวมทั้งสร้างสวนป่าเพื่อป้องกันการขาดแคลนวัตถุดิบในอนาคต

 


ข้อมูลเพิ่มเติม

  • ปลายปี พ.ศ.๒๔๙๐ หลังจากหม่อมทวีวงศ์ถวัลย์ศักดิ์   ได้มารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์   ได้แต่งตั้งนายเฉลิม  เชี่ยวสกุล   เป็นผู้จัดการ    นายประดิถ พรหมภัตติ์   เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท    และ นายวุธ วีระไวทยะ  เป็นกรรมการและผู้ช่วยผู้จัดการ 
  • บ้านพักรับรองชายทะเล สร้างเมื่อปี พ.ศ.๒๔๙๔   ใช้รับรองแขกผู้ใหญ่ที่มาเยี่ยมโรงงาน และ ใช้รับรองคณะจากราชการ  เช่น  ทหาร  ป่าไม้  ตำรวจ 
Visitors: 63,758