ที่มาและวัตถุประสงค์

จุดเริ่มต้น - ในปี พ.ศ. 2545 เริ่มจากการทบทวนอ่านหนังสือ 100 ปี ศรีราชา ที่รวบรวมเรื่องราวในอดีต และต้องการต่อยอดเพิ่มเติมในห้วข้อประเด็นที่น่าสนใจ รวมถึงอยากสืบค้นประวัติบุคคลสำคัญของศรีราชา (ซึ่งมักจะถูกลืมเลือนเมื่อวายชนม์ไป) บันทึกไว้เป็นหลักฐานรวมถึงภาพเหตุการณ์, เรื่องราวที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ศรีราชาไว้ให้เยาวชนรุ่นต่อไปได้เรียนรู้ ศึกษา ณ วันนี้ เรายังคงทำงานค้นคว้า สัมภาษณ์ เก็บข้อมูลกันไปเรื่อยๆ แต่ยังคงไม่ได้เผยแพร่ผลงานกับสังคมเป็นวงกว้าง ด้วยปัจจัยความพร้อมบางประการ งานที่ทำไปแล้ว ร่วมกับศูนย์นักเรียนกรุ๊ป คือการจัดทำปฏิทินเรื่องราวชาวศรีราชาในอดีต สัมภาษณ์ผู้นำตระกูลอัตนาถ (ตระกูลเก่าแก่ของศรีราชา), เก็บโครงสร้างตระกูลจักกะพาก ซึ่งมีบทบาทในการสร้างความเจริญให้กับศรีราชา, บันทึกตำนานงานกองข้าวและรวบรวมประวัติบุคคลสำคัญดีเด่นหลายท่าน ในอนาคตเราวาดหวังว่า ศรีราชาน่าจะมีหอประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น และชมรมคนรักศรีราชาก็จะขอเป็นกำลังสนับสนุนสำคัญแรงหนึ่ง

ณ วันนี้ - เรายังเป็นบุคคลกลุ่มเล็กๆ ที่อาจารย์จุมภฏ ม่วงกลิ้ง อดีต ผช.ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา เป็นประธานที่ปรึกษาชมรมฯ มีทีมงานเล็กๆ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกองทุนศูนย์นักเรียนกรุ๊ป  เพื่อเผยแพร่เรื่องราวของศรีราชาให้ลูกหลานได้เรียนรู้ศึกษาสมตามเจตนารมณ์

 

 

 

วัตถุประสงค์การจัดตั้งชมรม

        1. เพื่อรวบรวมเรื่องราวของศรีราชาในอดีต
        2. เพื่อบันทึกชีวิตและงานของคนดี คนเด่น คนเก่ง ของศรีราชา ทั้งในอดีตและปัจจุบัน
        3. เพื่อรวบรวมภาพเก่าๆ ที่ทรงคุณค่าของศรีราชา
        4. เพิื่อเป็นแหล่งค้นคว้าประวัติศาสตร์ของศรีราชา
        5. เพื่อเป็นศูนย์กลางสำหรับแวดวงการอนุรักษ์สิ่งดีๆ ของท้องถิ่นศรีราชา
        6. เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ที่มีข้อมูล / ภาพ / เหตุการณ์ เข้ามานำเสนอ บันทึกเรื่องราวในเว็บไซต์ เป็นอนุสรณ์สำหรับอนุชนรุ่นหลัง

 

 

Visitors: 63,759