วันนี้ของตระกูลจักกะพาก

.

                       

                 วันนี้ของตระกูลจักกะพาก

 

                  

 

          นับจากต้นตระกูลจักกะพากจนถึงวันนี้ เป็นเวลาเกือบ 200 ปี (192 ปี ณ ปี 2551) ตระกูลจักกะพากมาถึงรุ่นที่ 5-6 นับรวมเครือญาตสายตระกูลจักกะพากมีไม่น้อยกว่า 500 คน ถือได้ว่าเป็นตระกูลเก่าแก่และแพร่ขยายเป็นปึกแผ่นเหนียวแน่นมาตลอด มีความเจริญก้าวหน้า ประสบความสำเร็จทั้งทางธุรกิจและการรับราชการ ผู้นำของตระกูลและลูกหลานหลายรุ่นก็ทำประโยชน์ให้บ้านเมืองมากมาย ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ แต่ที่โดดเด่นมักจะเป็นแวดวงข้าราชการสายมหาดไทย ทั้งในอดีตและปัจจุบัน ดังเช่น

 

          1. นายปิยะ จักกะพาก (เป็นเสรีไทย) 1 เม.ย. 2523 ถึง 30 ส.ค. 2528 ในตำแหน่งอธิบดีกรมประมวลข่าวกลาง และเมื่อ 30 ส.ค. 2538 ถึง 30 ก.ย. 2530 เป็นผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ (ลูกหลวงบรรณกรโกวิท)

          2. ดร.ประภาส จักกะพาก (เป็นเสรีไทย) เป็นปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (ลูกหลวงบรรณโกวิท)

          3. นายธนพงษ์ จักกะพาก เป็นนายอำเภอศรีราชา, รองผู้ว่าราชการจัดหวัดชลบุรี และเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน (ลูกนายวิฑุร จักกะพาก)

          4. นางดารพรรณ นาคฉัตรีย์ เป็นรองอธิบดีกรมประชาสงเคราะห์ (บุตรีนายวิฑุร จักกะพาก)

          5. นายต่อพงษ์ อ่ำพันธุ์ เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ (ลูกคุณพาณี อ่ำพันธุ์ จักกะพาก)

          6. นายจรินทร์ จักกะพาก เป็นรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย (ลูกคุณวิรัตน์ จักกะพาก)

 

 

          นอกจากนี้จะเป็นแวดวงของสายทหาร, สายตำรวจ, สายมหาวิทยาลัย, ข้าราชการทั่วไป และวงการแพทย์ ดังรายนามต่อไปนี้

          1. นายดำรง จักกะพาก เป็นทหารอาสา สมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 ในสมัยรัชกาลที่ 6 (บุตรชายท่านขุนจักกะพาก)

          2. นายพิชัย จักกะพาก หัวหน้าสร้างทางรถไฟของการรถไฟแห่งประเทศไทย (บุตรชายท่านขุนจักกะพาก)

          3. นายคนึง จักกะพาก หัวหน้ากองบรรจุ จ่าย น้ำมันเชื้อเพลิง กรมเชื้อเพลิง กระทรวงกลาโหม (บุตรนายภิรมย์ จักกะพาก น้องชายท่านขุนจักกะพาก)

          4. นายทัศนพงษ์ จักกะพาก เป็นผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร (บุตรนายวิฑุร จักกะพาก)

          5. นายจักร จักกะพาก ได้ร่วมโครงการฝนหลวงกับ ม.ร.ว.เทพฤทธิ์ เทวกุล และเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (บุตรนายอรุณ จักกะพาก บุตรชายท่านขุนจักกะพาก)

          6. อาจารย์เปรื่องบุญ จักกะพาก รองอธิการบดีฝ่ายการเงิน และทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บุตรหลวงบรรณกรโกวิท เปา จักกะพาก)

          7. นายแพทย์สุริยะ อาจารย์ศัลยแพทย์ โรงพยาบาลรามาธิบดี แพทย์ทางโรคไตและตับ (บุตรนายปิจะ จักกะพาก)

          8. รศ.ดร.อิทธิสุนทร นันทกิจ เป็นอาจารย์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (บุตรคุณราตรี นันทกิจ จักกะพาก)

          9. อาจารย์รำเพยพรรณ ทุตะจิตต์ เป็นรองคณบดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (บุตรีคุณสอิ้ง ศิริวงษ์ ณ อยุธยา จักกะพาก)

          10. พลตรีญิงเสาวนิต ไตรกิตยานุกุล นายทหารการเงิน กรมการเงินทหารบก (บุตรนายพยม จักกะพาก)

          11. พ.อ.ภักดี จักกะพาก รองหัวหน้ากองวิชาการ กรมการสารวัตรทหารบก (บุตรนายเชื่อม จักกะพาก)

          12. พ.ต.ท.ภพพล จิรผลิน นายเวร ผู้ช่วยบัญชาการตำรวจแห่งชาติ (บุตรคุณวัชรี จิรผลิน จักกะพาก)

          13. พ.ต.ท.ประจักษ์ จักกะพาก สวป.สภอ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี (บุตรนายประสมทรัพย์ จักกะพาก)

          14. ทิพาพร วรรณประภา เจ้าหน้าที่สื่ออบรม กรองฝึกอบรม กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย (บุตรีคุณวิฑุร จักกะพาก)

          15. กฤษฎา อินทชาติ นักวิชาการพาณิชย์ 8 ว.กระทรางพาณิชย์ (หลานคุณยายพร้อมพรรณ เขษมสุนทร จักกะพาก)

          16. พัฒนา พัฒนาครู เจ้าหน้าที่บริหารงานการคลัง ระดับ 8 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (บุตรีคุณบุญศรี สุขปลื้ม จักกะพาก)

          17. นายทศพร ธาราศักดิ์ ผอ. กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม และ ผอ. ศูนย์การศึกษาจันทรเกษมเศรษฐบุตรบำเพ็ญ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม (บุตรคุณสมศรี ธาราศักดิ์ จักกะพาก)

          18. TANYA REGE M.D. PhD.Residence in Pathology, Boston (บุตรีคุณพูนสุข REGE หลานคุณยายพาณี อ่ำพันธุ์ จักกะพาก)

 


* ขอขอบคุณแหล่งข้อมูล : คุณศรีเฉลา จักกะพาก และเครือญาติตระกูลจักกะพาก

 

* ต้องการทราบโครงสร้างของตระกูลจักกะพาก สามารถติดต่อได้ที่ พล.ต.หญิง เสาวนิต ไตรกิตยานุกูล (จักกะพาก) โทร. 081-761-8156

 

Visitors: 63,759