ที่มาและวัตถุประสงค์

จุดเริ่มต้น - ในปี พ.ศ. 2545 เริ่มจากการอ่านหนังสือ 100 ปี ศรีราชา ที่รวบรวมเรื่องราวในอดีตไว้พอสมควร เลยอยากต่อยอดในประเด็นที่น่าสนใจ รวมถึงอยากทราบประวัติบุคคลสำคัญ (ซึ่งมักจะถูกลืมเมื่อตายไปแล้ว) ของศรีราชาไว้เป็นหลักฐานตลอดจนภาพเหตุการณ์, เรื่องราวที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ของศรีราชาไว้ให้เยาวชนรุ่นต่อไปได้เรียนรู้ ศึกษา ณ วันนี้ เรายังคงทำงานเก็บข้อมูลกันไปเรื่อยๆ ยังไม่ได้เผลแพร่ผลงานกับสังคม เพราะยังขาดความพร้อมหลายด้าน งานที่เราทำไปแล้วก็คือ ร่วมกับศูนย์นักเรียนกรุ๊ปทำปฏิทินศรีราชาในอดีต สัมภาษณ์ผู้นำตระกูลอัตนาถ (ตระกูลเก่าแก่ของศรีราชา), เก็บโครงสร้างตระกูลจักกะพาก ซึ่งมีบทบาทในการสร้างความเจริญให้กับศรีราชาพอสมควร, เก็บตำนานงานกองข้าวและเก็บประวัติบุคคลดีเด่นได้หลายท่าน ในอนาคตเราวาดหวังว่า ศรีราชาน่าจะมีหอประวัติศาสตร์ของเราเอง และชมรมคนรักศรีราชาจะขอเป็นกำลังสำคัญแรงหนึ่ง

 ณ วันนี้ - เรายังเป็นกลุ่มเล็กๆ ที่อาจารย์จุมภฏ ม่วงกลิ้ง อดีต ผช.ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลศรีมหาราชา เป็นประธานที่ปรึกษา มีทีมงานเล็กๆ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกองทุนศูนย์นักเรียนกรุ๊ป  เพื่อเผยแพร่เรื่องราวของศรีราชาให้ลูกหลานได้เรียนรู้ศึกษา 

 

 

 

วัตถุประสงค์การจัดตั้งชมรม

        1. เพื่อรวบรวมเรื่องราวของศรีราชาในอดีต
        2. เพื่อบันทึกชีวิตและงานของคนดี คนเด่น คนเก่ง ของศรีราชา ทั้งในอดีตและปัจจุบัน
        3. เพื่อรวบรวมภาพเก่าๆ ที่ทรงคุณค่าของศรีราชา
        4. เพิื่อเป็นแหล่งค้นคว้าประวัติศาสตร์ของศรีราชา
        5. เพื่อเป็นศูนย์กลางของผู้อนุรักษ์สิ่งดีๆ ของศรีราชา
        6. เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ที่มีข้อมูล / ภาพ / เหตุการณ์ เข้ามานำเสนอเรื่องราวในเว็ปไซต์ เพื่อเป็นอนุสรณ์ให้อนุชนรุ่นหลัง

 

 

Visitors: 17,325