โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม

โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม

    ทางวัดราษฎร์นิยมธรรม โดยพระสมุห์นิด ใจใหญ่ เจ้าอาวาส ร่วมกับชุมชน และศึกษาธิการอำเภอ ก่อตั้งโรงเรียนขึ้นเมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๑ มีนายเจริญ อำไพ เป็นครูใหญ่คนแรก เริ่มต้นเปิดสอนชั้นประถม ๑ เพียงห้องเดียว มีนักเรียนประมาณ ๓๐ คน โดยอาศัยศาลาการเปรียญวัดเป็นสถานที่เรียนในช่วงแรก

    ต่อมา ปี พ.ศ. ๒๕๐๒ เทศบาลตำบลศรีราชาและวัดราษฎร์นิยมธรรมได้ร่วมกันก่อสร้างอาคารเรียนหลังแรก ขนาด ๕ ห้องเรียน มีมุขหน้าขึ้น ๑ หลัง ในที่ดินของวัดด้านทิศตะวันออก สร้างแล้วเสร็จ ในปี พ.ศ. ๒๕๐๓ 

    ในสมัยหลวงพ่อโพธิ์ ฐานุตตโม หรือ พระครูสาธิตธรรมนาท เป็นเจ้าอาวาส ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๗ ได้ให้ความอุปการะทางโรงเรียนมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็น
ที่ดินของวัด รวมกว่า ๗ ไร่ ที่ให้ทางโรงเรียนขยายต่อ สนับสนุนด้านอุปกรณ์การเรียน อาคารสถานที่และทุนการศึกษา จนแม้หลวงพ่อโพธิ์จะมรณภาพ (๒๙ ต.ค. ๒๕๔๙)ไปแล้ว ทางโรงเรียนก็ยังได้รับการอุปการะจากทางวัด โดยมีพระครูสาธิตกิตติญาณ สืบทอดปณิธานต่อมา

    ในด้านวิชาการมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องในทุกด้าน โดยเฉพาะในช่วงที่ผอ.ประเมิน สาโรจน์ เป็นผู้อำนวยการ ได้รับรางวัลโรงเรียนประถมศึกษาดีเด่นระดับประเทศ ๓ ปี ซ้อน (พ.ศ. ๒๕๓๐-๒๕๓๒) เป็นโรงเรียนรัฐบาลโรงเรียนแรกๆ ที่จัดทำหลักสูตรสอนคอมพิวเตอร์ และจัดโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน เป็นต้น
แบบของโรงเรียนอื่นๆ มาจนถึงทุกวันนี้

    ทางด้านศิลปะและดนตรีนับว่าโดดเด่นเช่นกัน มี อ.จุมภฎ ม่วงกลิ้ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ผู้ประดิษฐ์แบมบูลิน (ไวโอลินไม้ไผ่) ดูแลวงดนตรีของโรงเรียน มีชื่อเสียงมาก 

    ในปี พ.ศ. ๒๕๔๑ โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรมขยายโอกาส เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ม.๑ - ม.๓ และ ปี ๒๕๕๑ เปิดสอนเพิ่มเติมในระดับชั้นมัธยมปลาย ม.๔ - ม.๖

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

• วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๖ กระทรวงศึกษาธิการได้โอนให้อยู่ในความดูแลของเทศบาล ชื่อว่า “โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม”

• วัดกับโรงเรียนจัดงานมอบทุนฯ“วันหลวงพ่อโพธิ์” ทุกวันที่ ๘ มิถุนายน ของทุกปี ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๘-ปัจจุบัน

• ปัจจุบันป็นโรงเรียนแรกที่เปิดสอนภาษาญี่ปุ่นตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล

 

คุณค่าของอดีต ทำให้เราสุขใจ อิ่มเอม เมื่อได้ย้อนนึกถึง 
ชมรมคนรักศรีราชา อยากเห็นคุณค่าของอดีต อยู่ในใจคนศรีราชา 
เราจึงพยายามเก็บเรื่องราวที่มีคุณค่าเหล่านี้ ไม่ให้เลือนหายไป 
เพื่อให้ลูกหลานของเราได้เห็น ได้สัมผัส ได้ภูมิใจกับรากเหง้าของตนเอง

 

๑๒ โรงเรียนในปฏิทินชุดนี้เป็นการเริ่มต้น รวบรวมข้อมูลโรงเรียนเก่าของศรีราชา

ทางชมรมฯ จะติดตามสืบค้น และ update ข้อมูลในโอกาสต่อไป

 

Visitors: 14,604