โรงเรียนศรีราชา (ชบ.12)

โรงเรียนศรีราชา (ช.บ.๑๒)

    โรงเรียนศรีราชา (ช.บ.๑๒) เป็นโรงเรียนมัธยมประจำอำเภอ ก่อตั้งเมื่อวันที่ ๑ มิ.ย. ๒๔๙๔ โดยอาศัยอาคารเรียนของโรงเรียนบ้านศรีราชา(ตะกาด) เปิดทำการสอนชั่วคราว ๓ ปี (๒๔๙๔-๒๔๙๗) ช่วงเริ่มเปิดมีห้องเรียนเพียง ๒ ห้อง คือ ม.๑-ม.๒ มีครู ๓ คน คือครูพัลลภ ทองประเสริฐ ครูใหญ่คนแรก ครูสุนทร ประณีตโยธิน ครูจุไร ทิมกระจ่าง ใช้อักษรย่อ ช.บ.๑๒

    ปี พ.ศ. ๒๔๙๗ ทางกรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง นายชัยวัฒน์ วรรณรัตน์มาเป็นครูใหญ่ และได้จัดสรรเงินงบประมาณสร้าง อาคารแบบไม้ ๒ ชั้น ๕ ห้องเรียน ส้วม ๑ หลังและโรงอาหาร ๑ หลัง ในที่ดินราชพัสดุของกระทรวงมหาดไทย มีเนื้อที่ ๑๕ ไร่ (ที่ตั้งในปัจจุบัน) เมื่ออาคารสร้างแล้วเสร็จวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๔๙๘ เวลาประมาณบ่ายโมงเศษ ครูและนักเรียนได้ช่วยกันขนย้ายข้าวของ เดินลัดทุ่งตะกาด โดยมีครูใหญ่เดินนำและนักเรียนแบกโต๊ะเก้าอี้เดินตาม มายังอาคารเรียนหลังแรก จึงถือเอาวันที่ ๑๒ พ.ย. เป็นวันเกิดของโรงเรียน ในปี ๒๔๙๘ ขยายชั้นเรียนเพิ่มถึงชั้น ม.๖(เทียบเท่ามศ.๓)

    สมัยแรกนั้นโรงเรียนมีอาคารเรียนหลังเดียว ด้านหน้าเป็นป่าหญ้าคา ด้านหลังเป็นป่าละเมาะและตะกาด ชุมชนยังไม่รู้จักโรงเรียนมากนัก ครูและนักเรียนรุ่นบุกเบิกจึงจัดประชาสัมพันธ์โรงเรียน และหาทุนสร้างอาคารหลังที่ ๒ โดยเปิดวิกเล่นละครเรื่อง “กตัญญูประกาศิต” โดยมี กิ่งดาว ดารณี เป็นนางเอก และพระเอกคือเลี่ยงชุน นักเรียนรุ่นแรกๆ มาเป็นผู้แสดง ในยุคนั้นละครเรื่องนี้โด่งดังมาก แสดงที่รมณียสถาน โรงหนังแห่งเดียวของศรีราชา

    พ.ศ.๒๕๑๐ กรมสามัญศึกษาคัดเลือกให้อยู่ในโครงการโรงเรียนมัธยมแบบประสมแบบที่ ๒ (ค.ม.ส.๒) คือมีการเรียนการสอนแบบกึ่งอาชีพด้วย มีการฝึกงาน (เกษตรกรรม , คหกรรมศาสตร์ , อุตสาหกรรมศาสตร์) 

    งานประเพณีของโรงเรียนจัดทุกวันที่ ๑๒ พ.ย. เป็นงานใหญ่ ในสมัยนั้นผู้ปกครอง ศิษย์เก่าจะนำอาหารมาทำบุญ ส่วนภาคค่ำจะมีพิธีแจกประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่จบแต่ละปี มีการแสดงอลังการ บางปีมีเห่เรือจำลองเรือสุพรรณหงษ์อย่างสวยงาม บางปีมีวงดนตรีสุนทราภรณ์มาแสดง นับว่างานประเพณีของโรงเรียนศรีราชา มีชื่อเสียงมากสืบทอดถึงวันนี้

    โรงเรียนศรีราชาพัฒนามากขึ้นในทุกๆด้าน โดยในปีพ.ศ. ๒๕๑๘ เปิดทำการสอนชั้นมัธยมตอนปลาย มีการสร้างอาคารเรียนเพิ่มขึ้นในทุกปี เพื่อรองรับกับจำนวนนักเรียนที่มากขึ้นทั้งในเขตศรีราชาและบริเวณใกล้เคียง

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

• พ.ศ.๒๕๑๓ โรงเรียนเริ่มใช้อักษรย่อ ศ.ร.ช. แทน ช.บ.๑๒ โดยให้นักเรียน ชั้น ม.ศ.๑ ปักที่หน้าอกว่า ศ.ร.ช.  ส่วนนักเรียนชั้น ม.ศ.๒ และ ม.ศ.๓
ไม่บังคับ

• ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ ชั้น ม.๑-ม.๖ ผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพ สร้างชื่อเสียงให้โรงเรียนและประเทศชาติมาโดยตลอด

 

 

คุณค่าของอดีต ทำให้เราสุขใจ อิ่มเอม เมื่อได้ย้อนนึกถึง 
ชมรมคนรักศรีราชา อยากเห็นคุณค่าของอดีต อยู่ในใจคนศรีราชา 
เราจึงพยายามเก็บเรื่องราวที่มีคุณค่าเหล่านี้ ไม่ให้เลือนหายไป 
เพื่อให้ลูกหลานของเราได้เห็น ได้สัมผัส ได้ภูมิใจกับรากเหง้าของตนเอง

 

๑๒ โรงเรียนในปฏิทินชุดนี้เป็นการเริ่มต้น รวบรวมข้อมูลโรงเรียนเก่าของศรีราชา

ทางชมรมฯ จะติดตามสืบค้น และ update ข้อมูลในโอกาสต่อไป

 

Visitors: 14,607