โรงเรียนบ้านศรีราชา (ศรีราชาชนประสิทธิ์)

โรงเรียนบ้านศรีราชา (ศรีราชาชนประสิทธิ์)

    โรงเรียนบ้านศรีราชา (โรงเรียนประชาบาลตำบลศรีราชา) เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อ ๑ ก.ย. ๒๔๖๕ โดยใช้ศาลาการเปรียญวัดศรีมหาราชาเป็นที่เรียนชั่วคราว จนถึงปลายปี พ.ศ. ๒๔๗๕ มีนายเจริญ อำไพ เป็นครูใหญ่ นับเป็นโรงเรียนประชาบาลแห่งแรกของอำเภอศรีราชา

    ในปี พ.ศ. ๒๔๗๔ ขุนจักกะพากพาณิชกิจ บริจาคที่ดิน ๑๑ ไร่ ๗๕ ตารางวา บริเวณทุ่งตะกาด โดยมีขุนไตรกิตติยานุกูล นายอำเภอศรีราชาและนายสนิท อนันตสมบูรณ์ ธรรมการอำเภอในสมัยนั้น ร่วมกันจัดหารายได้เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนถาวรขึ้น โดยมีหลายฝ่ายเข้ามาช่วยเหลือ เช่น คณะครูได้อุทิศเงินค่าสอน คณะละครสุภาพสตรีศรีราชาจัดแสดงละครการกุศลหาทุนก่อสร้างอาคารเรียน รวมกับเงินภาษีการศึกษาและกระทรวงธรรมการสมทบทุน เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๐๓๗.๗๕ บาท

    จากความร่วมมือร่วมใจของหลายฝ่าย อาคารเรียนหลังแรกนี้ จึงใช้ชื่อว่า "โรงเรียนบ้านศรีราชา (ศรีราชาชนประสิทธิ์) หมายถึง ประชาชนชาวศรีราชาได้ร่วมใจกันสร้างขึ้น ส่วนชาวบ้านเรียก โรงเรียน "ตะกาด" เปิดทำการสอนชั้นป.๑-ป.๗ จุดเด่นอาคารหลังนี้ คือ มีบันไดที่ชันมาก

    วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๐๖ โรงเรียนได้โอนจากกระทรวงศึกษาฯ มาอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล จึงเพิ่มคำว่าเทศบาลในชื่อ เป็น “ โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีราชา (ศรีราชาชนประสิทธิ์) ”

    ในปี พ.ศ. ๒๕๓๒ สมัยผอ.อดิศร จันทร์เทียน โรงเรียนได้รับคัดเลือกจากทั่วประเทศ ให้เป็น ๑ ใน ๙ โรงเรียนนำร่องขยายโอกาส เปิดสอนในระดับ ม.๑-๓ และพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งทางด้านวิชาการ และเสริมการฝึกอาชีพ รวมไปถึงด้านกีฬาที่โดดเด่น มี อ.เอนก อัตตนาต นักกีฬาทีมชาติ เป็นผู้ฝึกสอน ส่วนกิจกรรมต่างๆกับชุมชน โรงเรียนก็มีบทบาทสำคัญ เช่น ร่วมกับสถานีวิจัยประมงศรีราชาและเทศบาลฯ นำครู-นักเรียนฝึกปฏิบัติเพาะเลี้ยงหอยแมลงภู่แบบแขวนอวน และแปรรูปหอยแมลงภู่ โดยมีแปลงเพาะเลี้ยงหลังกองกำกับการ ๒ ตำรวจน้ำ นอกจากนี้ยังได้ริเริ่มจัดการแข่งขันประกวดวาดภาพระบายสีระดับภาคตะวันออก ร่วมกับเทศบาลฯ โดยได้รับการสนับสนุนจากร้านภีก คุณภาวนา ชุณหรักษ์โชติ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็นต้นมา และร่วมก่อตั้งชมรมดนตรีไทยอำเภอศรีราชา เพื่อเผยแพร่การเรียนการสอนดนตรีไทย และร่วมในกิจกรรมชุมชนตลอดมา

ข้อมูลเพิ่มเติม

• โรงเรียนบ้านศรีราชา ใช้เป็นที่เรียนชั่วคราวของโรงเรียนต่างๆในยุคเริ่มต้น เช่นโรงเรียน ศรีราชา (ช.บ.๑๒) พ.ศ. ๒๔๙๔-๒๔๙๗ และวิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา ในปี พ.ศ.๒๕๕๑

• พ.ศ. ๒๕๔๔ ผู้บริหารเทศบาลเมืองศรีราชาสมัยนายกฉัตรชัย ทิมกระจ่าง มีนโยบายให้โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีราชากับโรงเรียนเทศบาลวัดศรีมหาราชา ซึ่งอยู่บริเวณติดกันยุบรวมกันเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา” เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้น อนุบาล-มัธยมต้น

 

 

คุณค่าของอดีต ทำให้เราสุขใจ อิ่มเอม เมื่อได้ย้อนนึกถึง 
ชมรมคนรักศรีราชา อยากเห็นคุณค่าของอดีต อยู่ในใจคนศรีราชา 
เราจึงพยายามเก็บเรื่องราวที่มีคุณค่าเหล่านี้ ไม่ให้เลือนหายไป 
เพื่อให้ลูกหลานของเราได้เห็น ได้สัมผัส ได้ภูมิใจกับรากเหง้าของตนเอง

 

๑๒ โรงเรียนในปฏิทินชุดนี้เป็นการเริ่มต้น รวบรวมข้อมูลโรงเรียนเก่าของศรีราชา

ทางชมรมฯ จะติดตามสืบค้น และ update ข้อมูลในโอกาสต่อไป

 

Visitors: 14,494